Zasady nawożenia na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego  (OSN )              

Obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego (OSN) zostały wyznaczone zgodnie z obowiązującą wszystkie kraje UE tzw. Dyrektywą azotanową . Rolnicy, których działki położone są na  (OSN) są obowiązani do wypełnienia tzw. Programów działań , których celem jest ograniczenie dopływu azotu z rolnictwa do wód i ograniczenie ich eutrofizacji.  Aktualnie na wszystkich OSN obowiązują takie same programy działań. Pamiętać należy, że stanowią one uzupełnienie przepisów ogólnie obowiązujących w całym kraju.   Link do przykładowego programu działań.

Na OSN stosuje się  następujące zasady nawożenia:

  • nawożenie stosuje się w okresach i w warunkach, gdy nie ma zagrożenia, że zawarte w nich składniki mineralne, szczególnie związki azotu, będą wymywane do wód gruntowych lub zmywane do wód powierzchniowych w stopniu powodującym zagrożenie dla wód, a w konsekwencji ich zanieczyszczenie;
  • nawozy naturalne i organiczne na gruntach ornych stosuje się w okresie od dnia 1 marca do dnia 15 listopada;
  • nawozy płynne naturalne na łąkach trwałych i pastwiskach trwałych stosuje się od dnia 1 marca do dnia 15 sierpnia;
  • nawozy stałe naturalne stosuje się:- na łąkach trwałych od dnia 1 marca do dnia 30 listopada;   - na pastwiskach trwałych od dnia 1 marca do dnia 15 kwietnia i od dnia 15 października do dnia 30 listopada;
  • zakazuje się nawożenia na glebach zamarzniętych powierzchniowo;
  • nawożenia nie stosuje się przez cały rok na glebach nieuprawianych, w tym na ugorach.
Przy użytkowaniu zmiennym (kośno-pastwiskowym) i przy wypasie kwaterowym stosuje się obniżoną dawkę azotu w ilości do 85 kg N/ha/rok z nawozów płynnych naturalnych, bezpośrednio po pokosie/wypasie, ale nie później niż do dnia 15 sierpnia.

Nawozy azotowe mineralne stosuje się:

  • na gruntach ornych i w uprawach wieloletnich od dnia 1 marca do dnia 15 listopada;
  • na łąkach trwałych i pastwiskach trwałych od dnia 1 marca do dnia 15 sierpnia.


Zapoznaj się z obowiązującymi programami działań ograniczającymi odpływ azotu z rolnictwa do wód powierzchniowych i podziemnych
Jeśli więcej niż 100 ha powierzchni gospodarstwa znajduje się na OSN opracuj bilans azotu metodą na „powierzchni pola” i  plan nawożenia
Jeśli prowadzisz produkcję zwierzęcą na dużą skalę lub jesteś nabywcą nawozów naturalnych sprawdź czy obowiązuje Cię wykonanie planu nawożenia
Jeśli nie masz obowiązku posiadania planu nawożenia, sprawdź czy planowane nawożenie azotem nie przekracza maksymalnych dawek określonych w programie działań