Nawozy naturalne , zasady stosowania

Nawozami naturalnymi są: obornik, gnojowica i gnojówka.

Korzystne oddziaływanie tych nawozów na glebę oraz rośliny jest powszechnie znane i potwierdzone wieloletnimi badaniami naukowymi.  Zawierają one całą gamę makro- i mikroelementów niezbędnych w żywieniu roślin, a zatem ich stosowanie pozwala istotnie ograniczyć zużycie nawozów mineralnych. Obornik jest ponadto bogatym źródłem materii organicznej. Stosowanie nawozów naturalnych wzmaga aktywność mikrobiologiczną gleby i w sposób wszechstronny wpływa na jej żyzność.

Jednakże prowadzenie racjonalnej gospodarki nawozami naturalnymi nie jest łatwe z uwagi na ryzyko strat azotu. Najbardziej newralgicznym momentem jest aplikacja nawozów, kiedy to może dochodzić do dużych strat azotu w formie amoniaku. Dlatego zabieg ten musi być przeprowadzony bardzo sprawnie i nawozy muszą być szybko przykryte glebą, aby zminimalizować straty tego cennego składnika. W przypadku obornika trudność polega na tym, że dominują w nim organiczne związki azotu, które muszą być przekształcone  w formy mineralne aby były  dostępne dla roślin. Mineralizacja związków organicznych jest procesem długotrwałym dlatego najlepiej azot z obornika wykorzystują rośliny o długim okresie wegetacji, o czym należy pamiętać przy sporządzaniu planu nawożenia.

Stosowanie i przechowywanie nawozów naturalnych jest uregulowane ustawą o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 r.   link do ustawy