Produkcja i zużycie nawozów mineralnych w Polsce              powrót

Polska jest ważnym światowym producentem nawozów mineralnych. Jej udział
w światowej produkcji nawozów azotowych wynosi 1,8%, a w produkcji nawozów
fosforowych 1,5%. W 2009 r. wyprodukowano w Polsce według danych GUS 1,9 mln ton NPK, o 24% mniej niż w 2008 r. i o 31% mniej niż w 2007 r. (tab. 1). Spadek produkcji nawozów mineralnych w Polsce w 2009 r. był spowodowany spadkiem zużycia nawozów w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych (UR) oraz zmniejszonym eksportem (Zalewski, Zalewski 2010).

Zużycie nawozów mineralnych (NPK) w roku gospodarczym 2012/13 wyniosło
2003,4 tys. ton i w stosunku do roku poprzedniego było większe o 119,6 tys. ton, tj. o 6,3% (tab. 2).


W Polsce od połowy lat 90. zużycie nawozów mineralnych wykazywało tendencję wzrostową. Obecnie zużycie nawozów mineralnych ustabilizowało się na poziomie około 120 kg NPK/ha. W sezonie 2012/13 zużycie nawozów mineralnych było rekordowo wysokie i wyniosło 139,0 kg NPK/ha UR. Wysokie ceny nawozów przy jednoczesnym spadku opłacalności produkcji zbóż spowodowały, że w sezonie 2009/10 jednostkowe zużycie nawozów mineralnych zmniejszyło się do 114,6 kg.