Kontrola jakości nawozów mineralnych                             powrót

KONTROLA NAWOZÓW MINERALNYCH W OBROCIE TOWAROWYM  (Dz. U. z 2007 r., nr 147, poz. 1033, rozdz. 6., art. 30)

W Polsce kontrolę sprawuje Główna Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych.

Dla oceny zgodności nawozów oznaczonych znakiem WE wymagane jest  akredytowanie w zakresie badań jakości nawozów i poboru prób. (około 10 laboratoriów w tym INS i IUNG w tym dwa z badaniami na wybuchowość saletry amonowej).  
Kontrole u producenta ustala Inspekcja, częstotliwość około 1 – 2 x na rok.

DOPUSZCZNIE DO OBROTU

Nawozy spełniające wymagania unijne – nawozy WE

  • na zasadzie deklaracji producenta i oceny zgodności z wymaganiami  dla typów nawozów zawartych w  Rozp. WE nr 2003/ 2003, zał. 1 (2003)   (ocenia sam producent)
Deklaracja – ustalone zawartości składników pokarmowych, obejmujące ich formy i rozpuszczalności, gwarantowane w granicach określonych tolerancji.

Zawartość deklarowana – zawartość pierwiastka ( lub tlenku), która zgodnie z ustawą może być podana na etykiecie, nadruku na opakowaniu lub w dokumencie towarzyszącym

Ocena zgodności – ocena przez urzędowe jednostki kontrolne zgodności jakościowej deklaracji producenta ze stanem faktycznym oraz z wymaganiami na nawóz WE.


Nawozy z krajów  spoza UE oraz krajowe zgłaszane do dopuszczenia krajowego


Wymagane opinie jednostek badawczych wydane przez:

  •  Instytut Nawozów Sztucznych (INS) - właściwości chemiczne, pierwiastki toksyczne (As,Cd, Hg, Pb)
  • Instytuty rolnicze w tym Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) (ocena przydatności do nawożenia) (Dz. U. z 2008 r., nr 119, poz. 765, § 9)

Dla  nawozów mineralnych dopuszczanych do obrotu dosyć niejasno zasygnalizowano w krajowych dokumentach  konieczność uzyskania:
KARTY CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ
 lub KARTY CHARAKTERYSTYKI W SYSTEMIE REACH