Pamiętnik Puławski

Redakcja

 

Redaktor Naczelny - Prof. dr hab. Antoni Faber    Sekretarz Redakcji - Dr  Alina Bochniarz

tel.: 081 8863421 w. 203                                        tel.: 081 8863421 w. 381

e-mail: Antoni.Faber@iung.pulawy.pl                   e-mail: Alina.Bochniarz@iung.pulawy.pl

 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

 

Wskazówki dla PT Recenzentów

Pamiętnik Puławski jest czasopismem naukowym (kategorii A/B wg rankingu Zespołu P06 KBN), w którym publikowane są oryginalne prace badawcze w języku polskim i angielskim. Profil wydawniczy pisma obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia agronomii, w szczególności: biologii plonowania roślin, uprawy roli i roślin, nawożenia, systemów produkcji rolniczej, jakości surowców rolnych, gleboznawstwa, organizacji gospodarstw rolnych i zarządzania nimi oraz ochrony i kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Oprócz tego publikowane są w nim zamówione i wybrane artykuły problemowe, podsumowujące wiedzę lub wskazujące priorytetowe kierunki badań w określonej dziedzinie agronomii (szczegółowe wymagania dla Autorów dostępne są w Internecie: http://iung. pulawy.pl/Wydawnictwa/Pamiętnik Puławski/).

Rada Programowa i Redakcja w trosce o jakość publikowanych prac zwraca się z uprzejmą prośbą o ich wnikliwą ocenę merytoryczną i formalną. Bylibyśmy zobowiązani, gdyby ocena ta dostarczyła jednoznacznych odpowiedzi na następujące pytania:

-       czy tytuł jest zrozumiały i adekwatny do treści,

-       czy abstrakt informuje dlaczego podjęto badania, jakie zastosowano metody oraz jakie uzyskano wyniki i dlaczego są one ważne dla nauki lub praktyki,

-       czy wstęp właściwie prezentuje problematykę i cel badań, czy nie jest zbyt długi i nie zawiera informacji, które powinny się znaleźć w innych rozdziałach,

-       czy materiał i metody wybrano poprawnie, wyczerpująco opisano oraz czy doświadczenia zostały właściwie zaplanowane i przeprowadzone,

-       czy wyniki są kompletne, prawidłowo opisane i poprawnie opracowane statystycznie, czy tekst jest zgodny z tabelami i rysunkami, czy rozdział nie zawiera zbędnych informacji,

-       czy tabele i rysunki zawierają niezbędne informacje, czy są właściwie opisane (jednostki, definicje i skróty) i zrozumiałe bez sięgania do tekstu,

-       czy w dyskusji poprawnie podsumowano uzyskane wyniki, czy zostały one właściwie i wyczerpująco zinterpretowane oraz porównane z wynikami innych badań,

-       czy wnioski są uzasadnione wynikami badań, poprawnie uogólnione i sformułowane, czy nie są jedynie streszczeniem uzyskanych wyników,

-       czy w pracy wykorzystano  odpowiednio dobraną literaturę,

-       czy praca napisana jest poprawnie językowo.

 

W przypadku prac  problemowych prosimy ocenić czy: podjęto w nich problematykę mającą istotne znaczenie poznawcze,  syntetycznie scharakteryzowano stan wiedzy w danej dziedzinie, przedstawiono ocenę słuszności stawianych hipotez badawczych, wskazano nowe hipotezy oraz określono kierunki potrzebnych badań.

W konkluzji recenzji prosimy o jednoznaczne wskazanie czy wartość naukowa opracowania kwalifikuje je do druku w czasopiśmie  wycenianym na 3 punkty wg.rankingu MNI (bez zmian, po wprowadzeniu zmian sugerowanych w recenzji), bądz też, że nie powinno być ono publikowane ze względu na zbyt niski poziom naukowy lub z innych przyczyn (jakich ?).

Puławy,  2006 r.

.