Strona główna                                                                                

Studia Doktoranckie w IUNG-PIB Trochę historii...
Studia Doktoranckie w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – Państwowym Instytucie Badawczym przygotowują do uzyskania stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinach naukowych: agronomia oraz ochrona i kształtowanie środowiska, poprzez prowadzenie badań naukowych i udział w programowych zajęciach.

Podczas studiów Doktoranci:

- prowadzą badania pod opieką doświadczonych pracowników
  naukowych w ramach działalności statutowej Instytutu i projektów
  badawczych,
- uczestniczą w zajęciach przewidzianych w programie studiów,
- przygotowują publikacje,
- prezentują wyniki na konferencjach i warsztatach,
- podnoszą kwalifikacje na kursach i szkoleniach,
- mogą ubiegać się o stypendia krajowe i międzynarodowe, projekty  dla młodych badaczy, a także brać udział w zespołowych badaniach.

Absolwent Studiów Doktoranckich w IUNG-PIB posiada podstawy do pracy naukowej, w wysoko wyspecjalizowanych laboratoriach, szkolnictwie wyższym i innych formach kształcenia, a także do własnej aktywności w zakresie komercjalizacji nabytej wiedzy.

Studia Doktoranckie kończą się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia w drodze przewodu doktorskiego przeprowadzanego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Studia Doktoranckie w IUNG-PIB prowadzone są od 1992 roku. W tym okresie (do 2014 roku) 43 uczestników uzyskało stopień naukowy doktora, co stanowi 50% ogólnie nadanych stopni doktora w IUNG-PIB. 73% z tych absolwentów zatrudnionych jest w Instytucie, w tym 3 osoby na stanowiskach kierowników zakładów naukowych. 5 absolwentów uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego, a 15 promotorów doktorantów tytuły naukowe profesora.

Kierownikami Studiów Doktoranckich w IUNG-PIB byli: doc. dr hab. Szczepan Lekan (1992-1997), prof. dr hab. Stefan Martyniuk (1998), prof. dr hab. Barbara Maliszewska-Kordybach (1998-2014). Od 1 kwietnia 2014 roku funkcję kierownika Studiów pełni dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, prof. IUNG-PIB.

Przez okres trwania Studiów Doktoranckich w IUNG-PIB jego uczestnicy wnieśli duży wkład w realizację zadań badawczych, przyczynili się do pozyskania wielu projektów naukowych międzynarodowych oraz krajowych, a przez to do rozwoju całego Instytutu i kreowania jego wizerunku w kraju i za granicą.