PJA     
      ZESZYT Nr  13/ 2013    Abstrakty
      Volume No. 13/2013     Abstracts

back


1. Wielofunkcyjność rolnictwa górskiego i podgórskiego (na przykładzie Bieszczadów i Beskidu Niskiego) - Adam Czudec

Abstrakt.

W pracy podjęto badania nad oceną stanu i kierunków dostosowań rolnictwa górskiego i podgórskiego do pełnienia przewidzianych dla niego funkcji na obszarach górskich.
W badaniach wykorzystano wyniki Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku. Materiał liczbowy opracowano z zastosowaniem metody analizy porównawczej. Badaniem objęto gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 1 hektara użytków rolnych położone w gminach zaliczanych do górskich i o specyfi cznych utrudnieniach na terenie Bieszczadów i Beskidu Niskiego. Przyjęto założenie, że rolnictwo obszarów górskich i podgórskich powinno się rozwijać zgodnie z koncepcją rolnictwa wielofunkcyjnego, tzn. poza funkcją produkcyjną powinno realizować funkcje związane z ochroną środowiska przyrodniczego. Badania dowiodły, że gospodarstwa na obszarach górskich i podgórskich w niewystarczającym
stopniu realizują formy wielofunkcyjnego rolnictwa.
Znacznego zdynamizowania wymaga zwłaszcza zwiększenie powierzchni gruntów utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej, dostosowanie kierunków chowu zwierząt do specyfi ki rolnictwa górskiego i zwiększenie odsetka gospodarstw realizujących pakiety programu rolno-środowiskowego.

słowa kluczowe: rolnictwo górskie i podgórskie, funkcje obszarów górskich, formy wielofunkcyjności rolnictwa