PJA     
      ZESZYT Nr  28/ 2017    Abstrakty
      Volume No. 28/2017     Abstracts

back


1. Regulacja zachwaszczenia i sposób uprawy a dostępność fosforu dla roślin uprawnych – A. Głowacka, H. Klikocka, B. Szostak, B. Narolski

Abstrakt.
Fosfor jest niezbędny dla rozwoju wszystkich organizmów żywych i jest elementem reakcji biochemicznych związanych z gromadzeniem lub uwalnianiem energii.. Jest on niezbędny do fotosyntezy i metabolizmu roślin. Fosfor wpływa na wytworzenie obfitego systemu korzeniowego przez rośliny, a tym samym zmniejsza ich wrażliwość na stresy środowiskowe, a także umożliwia intensywne pobieranie składników mineralnych z gleby. Odpowiednia zawartość fosforu w roślinach jest istotna dla uzyskania wysokich i dobrych jakościowo plonów. Wysoką zawartością fosforu przyswajalnego charakteryzuje się ok. 19% gleb Polski, natomiast 48% wykazuje niską zasobność w ten składnik. Jednak nawet na glebach zasobnych w fosfor rośliny mogą wykazywać symptomy jego niedoboru, gdyż pierwiastek ten bardzo łatwo ulega procesowi uwstecznienia i przechodzi w formy trudno dostępne dla roślin. O dostępności fosforu dla roślin, oprócz zasobności gleby, decydują również warunki siedliska oraz stosowana agrotechnika. Ważnym jej elementem jest regulacja zachwaszczenia, gdyż chwasty bardzo często skutecznie konkurują z rośliną uprawną o fosfor Duże znaczenie w zwiększaniu dostępności fosforu mogą mieć również oddziaływania międzygatunkowe w ryzosferze w uprawach mieszanych roślin.


Słowa kluczowe: fosfor, dostępność, agrotechnika, regulacja zachwaszczenia, uprawa współrzędna

THE INFLUENCE OF SELECTED ELEMENTS OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY ON THE AVAILABILITY OF PHOSPHORUS FOR CROP PLANTS

Summary

Phosphorus is essential for the development of all living organisms and is a component of almost all chemical reactions involving energy. It is essential to photosynthesis and plant metabolism. Phosphate affects the formation of abundant root system of the plants, thereby reducing their sensitivity to stress, and also allows extensive uptake minerals from the soil. The appropriate amount of phosphorus in plants is very important for obtaining high and good quality yields. Only 19% of Polish soil has a high content of available phosphorus, while almost 48% have a low abundance of this macroelement. However, even on soils rich in phosphorus plants may exhibit symptoms of deficiency, since phosphorus is very readily immobilized and becomes to form low available to the plant. The availability of phosphorus for plants depends on the content of the element in the soil, but also on the conditions of the habitat and agricultural technology used. An important element in agricultural technology is weed control, because weeds very often prevail crop plants in the competition for nutrients, including phosphorus and may reduce its availability for plants. An important role in increasing the availability of phosphorus for plants can also play an interspecific interaction and changes in the rhizosphere observed in intercropping (mixed cropping).


key words: phosphorus, availability, agrotechnology, weed regulation, intercropping, strip cropping

T