PJA     
      ZESZYT Nr  28/ 2017    Abstrakty
      Volume No. 28/2017     Abstracts

back


3. Szanse i ograniczenia dla rolnictwa ekologicznego na Nizinie Mazowieckiej – K. Kucińska, A. Artyszak, D. Gozdowski 

Abstrakt.
Dotychczas głównym wskaźnikiem rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce było zwiększanie areału gruntów ekologicznych, podczas gdy rozwój rynku ekoproduktów nie jest już tak dynamiczny. Dlatego istnieje potrzeba poszukiwania rozwiązań zachęcających do zwiększania produkcji ekologicznych płodów rolnych, a także określania barier, które ten rozwój hamują.
    Celem pracy była analiza rolnictwa ekologicznego oraz wskazanie działań ułatwiających jego dalszy rozwój na terenie Niziny Mazowieckiej. Badania ankietowe prowadzono w latach 2008–2014 w losowo wybranych 290 gospodarstwach ekologicznych oraz 503 gospodarstwach konwencjonalnych. Większość (94%) gospodarstw ekologicznych posiadała certyfikat. Pozostałe 6% było w trakcie konwersji. Uzyskane wyniki wskazują, że na Nizinie Mazowieckiej występują predyspozycje środowiskowe i społeczne dla rozwoju rolnictwa ekologicznego, a głównymi czynnikami, które ten rozwój ograniczają, są: brak kapitału i zasobów siły roboczej, niska dochodowość i trudności ze zbytem płodów rolnych. Te same czynniki ograniczają rozwój gospodarstw konwencjonalnych. Działaniami, które przyczyniłyby się do dalszego rozwoju gospodarstw, są głównie: zintensyfikowana promocja rolnictwa i produktów ekologicznych w mediach (ponad 50% odpowiedzi), ułatwienia w organizowaniu się grup producenckich (ponad 26% odpowiedzi), a także zwiększenie liczby gospodarstw ekologicznych (ok. 26% odpowiedzi).


Słowa kluczowe: gospodarstwa ekologiczne, wykształcenie, problemy w gospodarowaniu, zbyt płodów rolnych

Opportunities and obstacles for the development of organic farming system in Mazovia Lowland

Summary

Organic farming implements the guidelines of the “Innovating for Sustainable Growth: Bioeconomy for Europe”. So far, the main indicator for the development of organic agriculture in Poland was a dynamic increase in acreage of organic land, mainly due to the agri-environment subsidies. Unfortunately, development of the market for organic products in Poland is not growing rapidly. Therefore, there is a need to seek solutions that encourage the owners of organic farms to increase production of organic agricultural products as well as determine the barriers that inhibit the development.
    The aim of the study is to analyze the state of organic farming and an indication of the scope of necessary actions to facilitate further development of this system in Mazovia region. The survey was conducted in the years 2008–2014, in randomly selected 290 organic farms. In order to better determine the conditions of agricultural production the survey was extended to 503 conventional farms selected randomly in the same districts. Farms were located in most districts of the Mazowieckie province and in the northern districts of the Lodz province. More than 94% of the surveyed farms had organic certificate, and 6% were biodynamic. The remaining approx. 6% of farms were undergoing the conversion process. The results indicate that in the Mazovia region there are environmental and social predispositions for development of organic farming. However, the main factors that limit the development are: lack of capital and labour as well as the low profitability and difficulties in sale of agricultural products. The same factors restricting the development were indicated by conventional farmers. Activities that contributed to further development of their farms are mainly intensified promotion of agriculture and organic products in the media (over 50% of responses), to facilitate the organization of groups of producers (over 26% of responses), as well as to increase the number of organic farms (approx. 26% answers).

key words: organic farms, education, farming issues, farm products’ sale

T