PJA     
      ZESZYT Nr  28/ 2017    Abstrakty
      Volume No. 28/2017     Abstracts

back


4. Zawartość wapnia, sodu i siarki oraz wydzielonych frakcji manganu i miedzi w wybranych nawozach naturalnych – B. Kuziemska,D. Jaremko, A. Wysokiński, J. Trębicka, P. Klej

Abstrakt.
Ograniczeniem w wykorzystaniu niektórych nawozów naturalnych do celów nawozowych może być zmienność ich składu chemicznego, a tym samym często niezbilansowana zawartość składników pokarmowych dla roślin. Celem przeprowadzonych badań było oznaczenie zawartości wapnia, sodu, siarki, miedzi i manganu ogółem oraz rozmieszczenie miedzi i manganu we frakcjach wydzielonych według procedury BCR w wybranych nawozach naturalnych. Analizowano obornik świński i bydlęcy oraz pomiot od kur niosek i brojlerów z wybranych ferm i gospodarstw indywidualnych powiatów: siedleckiego, łosickiego i sokołowskiego, w województwie mazowieckim. Zawartość wapnia, sodu, siarki, miedzi i manganu ogółem oznaczono metodą atomowej spektrometrii emisyjnej z plazmą indukcyjnie wzbudzoną, po wcześniejszej mineralizacji materiałów „na sucho”
w piecu muflowym w temperaturze 450oC i rozpuszczeniu popiołu w 10% roztworze HCl. Frakcjonowania sekwencyjnego miedzi i manganu dokonano metodą BCR. Analizowane nawozy naturalne miały zróżnicowaną ilość badanych makroelementów, jak też miedzi oraz manganu. Największą zawartość wapnia, sodu, siarki i miedzi stwierdzono w pomiocie od brojlerów, a manganu – w oborniku świńskim, natomiast najmniejszą zawartość wszystkich oznaczanych pierwiastków odnotowano w oborniku bydlęcym. We wszystkich nawozach naturalnych najwięcej miedzi oznaczono we frakcji związanej z materią organiczną i siarczkami. W pomiocie od kur niosek i brojlerów oraz w oborniku bydlęcym najwięcej manganu stwierdzono we frakcji wymiennej i łatwo rozpuszczalnej w środowisku kwaśnym,
a w oborniku świńskim we frakcji redukowanej.


Słowa kluczowe: nawozy naturalne, makroelementy, miedź, mangan, analiza sekwencyjna

CONTENTS OF CALCIUM, SODIUM AND SULFUR AND FRACTIONAL DISTRIBUTION OF MANGANESE AND COPPER IN SELECTED ORGANIC MATERIALS

Summary

Limited use of droppings of hens and broilers for the fertilization purposes can be caused by variable chemical composition and thus the unbalanced amount of nutrients. The aim of this study was to determine the total content of calcium, sodium, sulfur, copper and manganese and the distribution of copper and manganese in fractions separated by the BCR procedure in selected natural fertilizers. Swine, bovine and chicken manure from broilers and layers from selected individual farms of Siedlce, Sokołów, Łosice districts in Mazovia voivodeship were analyzed. The total contents of calcium, sodium, sulfur, copper and manganese were determined by atomic emission spectrometry with inductively coupled plasma, after «dry» digestion of organic materials in a muffle furnace at a temperature of 450°C. Sequential fractionation of copper and manganese were performed using the analytical procedure proposed by the European Community Bureau of Reference abbreviated as BCR method. Analyzed organic materials contained varied amounts of examined macronutrients as well as copper and manganese. The highest content of calcium, sodium, sulfur and manganese were found in chicken manure from layers, in the case of copper – in chicken manure from broilers. The lowest contents of all elements under study were found in bovine manure. In all the analyzed natural fertilizers forms of copper bound to organic matter and sulphides dominated. In bovine, chicken manure from layers and broilers predominated exchangeable and easily acid-soluble forms of manganese, in the case of swine manure the highest contribution of Mg came from the reducible fraction.

key words: natural fertilizers, macroelements, copper, manganese, sequential analysis

T