PJA     
      ZESZYT Nr  28/ 2017    Abstrakty
      Volume No. 28/2017     Abstracts

back


5. Zawartość składników pokarmowych w zależności od udziału komponentów oraz terminu zbioru w mieszance łubinu wąskolistnego z owsem – A. Płaza, A. Makarewicz, B. Gąsiorowska, A. Cybulska 

Abstrakt.
W latach 2010–1012 przeprowadzono badania mające na celu określenie wpływu składu i terminu zbioru na zawartość składników pokarmowych w mieszankach łubinu wąskolistnego z owsem uprawianych na zieloną masę. Czynnikami badawczymi były: udział komponentów w mieszance: łubin wąskolistny – siew czysty, owies – siew czysty, łubin wąskolistny 75% + owies 25%, łubin wąskolistny 50% + owies 50%, łubin wąskolistny 25% + owies 75% (za 100% przyjmowano normę wysiewu w siewie czystym), oraz termin zbioru: faza kwitnienia łubinu wąskolistnego, faza płaskiego zielonego strąka łubinu wąskolistnego. W pobranym materiale roślinnym oznaczono zawartość: białka ogólnego, tłuszczu surowego, włókna surowego i popiołu surowego oraz obliczono zawartość związków bezazotowych wyciągowych jako różnicę czterech składników i sumy 1000.
    Najwyższą zawartość białka ogólnego odnotowano w mieszankach łubinu wąskolistnego z owsem o udziale komponentów 75% + 25% i 50% + 50%, popiołu surowego w mieszance o udziale komponentów 75% + 25%, a tłuszczu surowego, włókna surowego i związków bezazotowych wyciągowych w mieszance o udziale komponentów 25% + 75%. Mieszanka łubinu wąskolistnego z owsem zebrana w fazie kwitnienia zawierała więcej białka ogólnego, popiołu surowego i bezazotowych związków wyciągowych, a zebrana w fazie płaskiego zielonego strąka łubinu wąskolistnego więcej tłuszczu surowego i włókna surowego. 


Słowa kluczowe: łubin wąskolistny, owies, udział komponentów w mieszance, termin zbioru, zawartość składników pokarmowych

NUTRIENT CONTENT IN NARROW-LEAVED LUPINE/OATS MIXTURE
AS AFFECTED BY COMPONENT PROPORTION AND HARVEST DATE

Summary

A study was conducted from 2010 to 2012 to determine the influence of composition and harvest date on nutrient content in narrow-leaved lupine/oats mixtures grown for green matter. The following two factors were examined in the experiment: mixture composition (narrow-leaved lupine grown in pure stand, oats grown in pure stand, 75% narrow-leaved lupine + 25% oats, 50% narrow-leaved lupine + 50% oats, 25% narrow-leaved lupine + 75% oats) and harvest date (flowering stage of narrow-leaved lupine, flat green pod stage of narrow-leaved lupine). Plant material was sampled to determine the following parameters: total protein content, crude fat content, crude fibre content and crude ash content. Values of the above parameters were used to calculate digestible nitrogen-free extract content.
    Of the experimental mixtures, 75 + 25% and 50 + 50% narrow-leaved lupine/oats mixtures had the highest total protein content, 75 + 25% narrow-leaved lupine/oats had the highest crude ash content, and 25 + 75% narrow-leaved lupine/oats mixtures had the highest crude fat content, crude fibre content and digestible nitrogen-free extract content. Narrow-leaved lupine/oats mixtures harvested at the flowering stage contained more total protein, crude ash digestible nitrogen-free extract whereas those harvested at the flat green pod stage contained more crude fat and crude fibre.

key words: narrow-leaved lupine, oat, share of components in the mixture, harvest date, nutrient content