PJA     
      ZESZYT Nr  31/ 2017    Abstrakty
      Volume No. 31/2017     Abstracts

back


2. Aktywność herbicydowa wyciągów wodnych z dwóch gatunków z rodzaju Solidago w stosunku do Thlaspi arvense i Stellaria media – Krzysztof Domaradzki, Tomasz R. Sekutowski, Anna Jezierska-Domaradzka, Adam Matkowski, Anna Stochmal

Abstrakt.
W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych nad oceną aktywności herbicydowej wyciągów wodnych z dwóch gatunków z rodzaju Solidago w stosunku do Thlaspi arvense i Stellaria media. W warunkach laboratoryjnych przygotowano wyciągi wodne z części podziemnych oraz nadziemnych Solidago gigantea i Solidago canadensis. Z wyciągów sporządzono roztwory robocze o stężeniu 10%. Jako rozpuszczalnika użyto wody destylowanej. Roztworami opryskano rośliny Thlaspi arvense i Stellaria media, a następnie oceniono ich wpływ na wytwarzanie świeżej masy. Roztwory uzyskane z wyciągów wodnych z Solidago gigantea i Solidago canadensis hamowały wytwarzanie świeżej masy przez Stellaria media i Thlaspi arvense. Reakcja tych gatunków była zróżnicowana. Większą wrażliwość na działanie badanych wyciągów wodnych obserwowano w przypadku Thlaspi arvense. Zaobserwowana w doświadczeniach aktywność herbicydowa badanych roztworów jest zbyt niska do zastosowań praktycznych..


Słowa kluczowe: Solidago canadensis, Solidago gigantea, ekstrakty, aktywność biologiczna


COMPARISON THE HERBICIDAL ACTIVITY OF WATER EXTRACTS FROM TWO SOLIDAGO SPECIES AGAINST THLASPI ARVENSE AND STELLARIA MEDIA

Summary

In this paper are presented the results of experimental research concerning the assessment of the herbicidal activity of water extracts from two Solidago species against Thlaspi arvense and Stellaria media. Water extracts from underground and overground parts of Solidago gigantea and Solidago canadensis were prepared in laboratory conditions. From the extracts 10% working solutions were prepared. Distilled water was used as solvent. The plants of Thlaspi arvense and Stellaria media were sprayed by tested solutions. In the next step the impact on fresh mass productivity by plants was assessed. Solutions made from water extracts from Solidago gigantea and Solidago canadensis hampered the fresh mass production by Thlaspi arvense and Stellaria media. The reaction differed among the two species. Thlaspi arvense was more sensitive to the water extracts than Stellaria media. However, the herbicidal activity exhibited by the examined solutions was too low for practical applications.

key words: Solidago canadensis, Solidago gigantea, extracts, biological activity

T