PJA     
      ZESZYT Nr  31/ 2017    Abstrakty
      Volume No. 31/2017     Abstracts

back


3. Plonowanie odmian owsa w zależności od warunków glebowych – Kazimierz Noworolnik, Alicja Sułek

Abstrakt.
W literaturze brak informacji o wpływie jakości gleby na najnowsze odmiany owsa. Celem przeprowadzonych doświadczeń było zbadanie reakcji odmian owsa (wyrażonej plonem ziarna) na warunki glebowe (kompleks glebowo-rolniczy, klasa bonitacyjna gleby, pH gleby). Bazę wynikową stanowiła seria doświadczeń odmianowych Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego COBORU, we wszystkich rejonach Polski, w latach 2005–2012. Badano 11 odmian owsa: Arab, Breton, Cwał, Deresz, Flamingsprofi, Furman, Gniady, Krezus, Polar, Rajtar i Zuch. Doświadczenia były zakładane na glebach należących do trzech kompleksów glebowo-rolniczych: pszennego dobrego, żytniego bardzo dobrego i żytniego dobrego; do klas bonitacyjnych gleby: IIIa, IIIb, IVa i IVb; w warunkach pH gleby od 4,5 do 6,7. Największe plony ziarna owsa (średnio dla odmian) uzyskano na glebach kompleksu pszennego dobrego.
W porównaniu z tym kompleksem plony mniejsze o 10,7% otrzymano na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego, a mniejsze o 18,3% na glebach kompleksu żytniego dobrego. Zniżki plonu na stopniowo gorszych kompleksach glebowo-rolniczych były zbliżone jak na kolejno słabszych klasach gleb. Uwzględnione w badaniach odmiany wykazywały niejednakowe zniżki plonu ziarna przy ich uprawie w gorszych warunkach glebowych. Największe zmniejszenie plonów na glebach kompleksów żytnich w relacji do kompleksu pszennego dobrego wystąpiło u odmian: Arab, Furman i Krezus. Najmniejsze zniżki plonu ziarna przy uprawie na glebach kompleksów żytnich stwierdzono u odmian: Breton, Deresz i Gniady.


Słowa kluczowe: owies, warunki glebowe, odmiany, plon ziarna, wyleganie roślin


YIELDS OF OAT CULTIVARS IN RESPONSE TO VARIED SOIL CONDITIONS

Summary

Field experiment series with oat cultivars were carried out across Poland in the years 2005–2012. They involved 11 cultivars: Arab, Breton, Cwał, Deresz, Flamingsprofi, Furman, Gniady, Krezus, Polar, Rajtar and Zuch. Dependence between grain yield and soil complex (good wheat complex, very good rye complex, good rye complex), soil valuation class (IIIa, IIIb, IVa and IVb) and soil pH (4,5–6,7) were investigated. The highest grain yields of oat (averaged across cultivars) were obtained on the good wheat complex, on soil class IIIa, at soil pH above 6,0. The grain yield decreases of oats in response to gradually worsening soil complexes were like those under to gradually worsening soil valuation classes.
    Breton, Deresz and Gniady cultivars showed a lowest grain yield decrease in inferior soil conditions. Arab, Furman and Krezus cultivars showed a highest yield decrease in inferior soil conditions.

key words: oat, soil conditions, cultivars, grain yield, plant lodging degree

T