PJA     
      ZESZYT Nr  31/ 2017    Abstrakty
      Volume No. 31/2017     Abstracts

back


4. Reakcja odmian żyta na warunki glebowe – Kazimierz Noworolnik, Jerzy Grabiński

Abstrakt.
W literaturze brak informacji o zróżnicowaniu wpływu jakości gleby na najnowsze odmiany żyta. Celem przeprowadzonych doświadczeń z żytem ozimym było zbadanie reakcji jego odmian (wyrażonej plonem ziarna) na warunki glebowe (kompleks glebowo-rolniczy, klasa bonitacyjna gleby, pH gleby). Bazę wynikową stanowiła seria doświadczeń odmianowych Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego COBORU, prowadzonych we wszystkich rejonach Polski w latach 2005–2012. Badano 10 odmian żyta: Bellami F1, Brasetto F1, Gonello F1, Minello F1 i Visello F1 (odmiany mieszańcowe) oraz Bosmo, Dańkowskie Diament, Domir, Herakles i Stanko (odmiany populacyjne). Doświadczenia były zakładane na glebach należących do czterech kompleksów glebowo-rolniczych: pszennego dobrego, żytniego bardzo dobrego, żytniego dobrego i żytniego słabego; do klas bonitacyjnych gleby: IIIa, IIIb, IVa, IVb i V; w warunkach pH gleby od 4,5 do 6,1. Największe plony ziarna żyta ozimego (średnio dla odmian) uzyskano na glebach kompleksu pszennego dobrego. Plony mniejsze o 2,0% otrzymano na glebach kompleksu żytniego b. dobrego,  o 10,2% na glebach kompleksu żytniego dobrego, a o 15,9% na glebach kompleksu żytniego słabego. Zniżki plonu na stopniowo gorszych kompleksach glebowo-rolniczych były podobne jak na kolejno słabszych klasach gleb. Uwzględnione w badaniach odmiany wykazywały niejednakowe zniżki plonu ziarna przy ich uprawie w gorszych warunkach glebowych. Największe zmniejszenie plonów na glebach kompleksów żytnich w stosunku do kompleksu pszennego dobrego wystąpiło u odmian: Dańkowskie Diament, Domir i Visello F1. Najmniejsze zniżki plonu ziarna przy uprawie na glebach kompleksów żytnich w odniesieniu do gleb kompleksu pszennego stwierdzono u odmian: Bellami F1, Gonello F1 i Herakles. Większą tolerancję na uprawę w warunkach niższego pH gleby wykazały odmiany Domir i Bosmo.

Słowa kluczowe: żyto, warunki glebowe, odmiany, plon ziarna, wyleganie roślin

RESPONSE OF WINTER RYE CULTIVARS TO VARIED SOIL CONDITIONS

Summary

Field experiment series with winter rye cultivars were carried out across Poland in the years 2005–2012. They involved 10 cultivars: Bellami F1, Brasetto F1, Gonello F1, Minello F1 and Visello F1 (hybrid cultivars) and Bosmo, Dańkowskie Diament, Domir, Herakles and Stanko (population cultivars). Dependence between grain yield and soil complex, soil valuation class and soil pH were investigated. The highest grain yields of winter rye (averaged across cultivars) were obtained on the good wheat complex, on soil class IIIa, at soil pH above 5,5.
    Bellami F1, Gonello F1 and Herakles cultivars showed a lower grain yield decrease in inferior soil conditions. Dańkowskie Diament, Domir and Visello F1 cultivars showed a higher yield decrease in inferior soil condition.

key words: winter rye, soil conditions, cultivars, grain yield, plant lodging degree

T