PJA     
      ZESZYT Nr  31/ 2017    Abstrakty
      Volume No. 31/2017     Abstracts

back


5. Problem rozłogu gruntów gospodarstw rolnych o większej powierzchni – Jan Jadczyszyn, Franciszek Woch

Abstrakt.
Rozłóg gruntów to układ gruntów gospodarstwa rolnego w stosunku do zagrody – siedliska, na którym znajdują się budynki mieszkalne i gospodarcze.
    Jest on w kraju bardzo zróżnicowany. Według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z 2013 roku, średnia powierzchnia gospodarstwa rodzinnego w Polsce, uwzględniająca grunty własne i dzierżawione, jest dość duża i wynosi ok. 16 ha. Występuje jednak znaczne zróżnicowanie powierzchni – od poniżej 5 ha średnio w gminie na południu i południowym wschodzie do powyżej 25 ha na północy i zachodzie Polski. Zróżnicowane przestrzennie są też potrzeby scalania gruntów. W kraju oszacowano je łącznie na 7,1 mln ha, w tym w trybie pilnym na poziome 1,4 mln ha. Największe potrzeby występują w południowej, południowo-wschodniej i centralnej części, z powodu małej powierzchni działek i dużego ich rozproszenia. Znaczne potrzeby występują też w pozostałych częściach kraju, z powodu znacznego rozproszenia działek.
    Do lat 80. minionego stulecia prace scaleniowe wykonywano na co najmniej 100 tys. ha rocznie, następnie corocznie tempo spadało, aż do ok. 10 tys. ha/rok w ostatnich latach. Obszar scalenia obejmuje najczęściej jedną, rzadziej dwie wsie, a bardzo rzadko powierzchnię większą. Gospodarstwa większe obszarowo – powyżej 15 ha użytków rolnych – zazwyczaj posiadają do 50% gruntów w innych wsiach. Tych działek, o najgorszym rozłogu, proces scaleniowy nie obejmuje.
    Wyniki badań Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach pozwalają stwierdzić, że scalanie przybliża grunty o 250–350 metrów, tj. o 17–30% w stosunku do oddalenia przedscaleniowego. Takie przybliżenie przyczynia się do wzrostu dochodu gospodarstw o 13–20%. Zmniejszenie oddalenia oraz poprawa parametrów: wielkości i kształtu działek, pozwala na zwrot poniesionych kosztów w okresie 5–10 lat, oczywiście pod warunkiem, że gospodarstwa posiadają wszystkie grunty na obszarze objętym scaleniem. Natomiast gospodarstwa większe obszarowo, uwzględniając ich całą powierzchnię, mogą uzyskać zaledwie połowę ww. efektów, tj. na granicy uzasadnionej ekonomicznie. Poprawy rozłogu gruntów położonych w innych wsiach mogą dokonać drogą kupna/sprzedaży czy zamiany, a nie w procesie scaleniowym.

Słowa kluczowe: rozłóg gruntów, gospodarstwa rolne, scalanie gruntów

THE PROBLEM OF THE DISTRIBUTION OF PLOTS IN FARMS WITH LARGER AREAS

Summary

The distribution of plots is the way in which the plots are arranged around farmstead. It varies widely across the country. Due to the data from the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture (ARMA) concerning 2013, the average area of family farm in Poland is about 16 ha (including own and leased land), but it varies significantly in different regions – from about 5 ha in south and south-east, to over 25 ha in north and north-west. The needs for land consolidation are also varied. Throughout the country, estimated at 7.1 million hectares, including 1.4 million hectares of urgency. The greatest needs are in the southern, south-eastern and central parts, because of the small land areas and considerable fragmentation. Significant needs exist also in other parts of the country, due to the dispersion of plots.
    The consolidation of land until the 1980s had been performed at a rate of at least 100 thousands ha per year. Later, it began to decline annually, reaching 10 thousands ha in recent years. The area of consolidation includes usually one, rarely two villages, and very rarely more than two villages. Whereas households with a larger area – over 20 ha – have about 50% of the land in other villages. In this symbolic rate – after about 10 thousands ha – there is almost zero probability that a village will be fully included in the process of land consolidation. Even if a village is covered by the process of land consolidation, the larger farms have little benefit from this. These farms correct the partition layout only in their village, but the worst area, located in other villages remains unchanged.
    The results of the research of the Institute of Soil Science and Plant Cultivation allow us to conclude, that the land consolidation reduces the distance from household to plot by about 250–350 meters, that is about 17–30% compared to the distance before reparcelling. This contributes to an increase in farm income by 13–20%. Shortening the distance and improvement of parameters – the size and shape of plots allows for reimbursement of costs incurred in the period of 5–10 years. The requirement is that the farms have all the land in the village covered by the merge.
    The larger farms may produce only half of the described effects – on the verge of economic justification. The distribution of plots located in other villages can be improved only by a purchase or exchange – and not in the process of land consolidation.

key words: distribution of plots, land fragmentation, farms, land consolidation

T