PJA     
      ZESZYT Nr  31/ 2017    Abstrakty
      Volume No. 31/2017     Abstracts

back


7. Przekształcenia gruntów użytkowanych rolniczo w Polsce po 2010 roku – przyczyny, tendencje, zagrożenia – Monika Kowalik

Abstrakt.
Dynamiczne zmiany prawne związane ze złagodzeniem dotychczasowej ochrony dóbr przyrodniczych, praw własności oraz uwarunkowania mikro- i makroekonomiczne niosą za sobą ryzyko utraty podstawowych zasobów nieodnawialnych, jakimi są gleby. Artykuł prezentuje podstawowe analizy statystyczne zmian powierzchni gruntów ze szczególnym uwzględnieniem gleb użytkowanych rolniczo na tle zmian głównych wskaźników ekonomicznych. Wizualizacji zmian dokonano z użyciem oprogramowania typu GIS. Przedstawiono je na tle aktualnego stanu prawnego obowiązującego w Polsce oraz literatury. Celem pracy, poza przedstawieniem tendencji przekształceń od 2010 roku, było określenie najistotniejszych zjawisk ekonomicznych i ewentualnych zagrożeń dla krajowych zasobów glebowych. Zasoby te są nie tylko podstawą zapewnienia właściwej gospodarki żywnościowej kraju, ale również źródłem różnorodności biologicznej, krajobrazowej i kulturowej. Przeprowadzone analizy jednoznacznie wskazują na spadek powierzchni gruntów ornych i użytków zielonych we wszystkich województwach (według danych geodezyjnych) dla badanego okresu. Spadek ten zachodzi między innymi na rzecz obszarów zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej, których powierzchnia uległa zwiększeniu we wszystkich województwach. Wzrost cen gruntów ornych zarówno w badanym okresie, jak i przewidywany w najbliższej przyszłości może przyczynić się do dalszego wzrostu popytu na grunty użytkowane rolniczo. Ostatnie zmiany prawne utrudniające nabywanie ziemi rolnej mogą jednak w znacznym stopniu ograniczyć trend wzrostowy.

Słowa kluczowe: grunty orne, trwałe użytki zielone, zasoby gleb, ochrona gleb, NUTS-2

AGRICULTURAL LAND USE CHANGES IN POLAND AFTER 2010
– REASONS, TRENDS AND RISKS

Summary

Dynamic legal changes related to relaxation of the current laws regulating the protection of natural and ownership together with macroeconomic determinants jeopardize non-renewable resources such as soil. The article contains a general analysis of agricultural land use transition trends in Poland, based on available statistical data, current legal acts and scientific papers. The aim of the work, apart from presenting transition trends since 2010, was to determine the most important economic processes and possible threats to national soil resources, which are not only the basis for national food security, but also a source of biodiversity, landscape and culture. Presented analysis clearly indicates a decrease in arable land and permanent grassland areas in all voivodeships (according to geodetic data) for the period considered. This decrease results from the growth of residential and industrial areas, which have increased in all voivodeships. The increase of arable land price per ha over the period analysed and the expected further price increase may contribute to a further increase in demand for arable lands. However recent legislative amendments that obstruct the acquisition of agricultural land may significantly limit the upward trend.

key words: arable land, permanent grassland, soil resources, soil conservation, NUTS-2

T