PJA     
      ZESZYT Nr  31/ 2017    Abstrakty
      Volume No. 31/2017     Abstracts

back


9. Biologia i znaczenie krytoryjka olchowca Cryptorhynchus lapathi (L.) (Coleoptera: Curculionidae) w uprawach wierzby i topoli
– przegląd piśmiennictwa 
– Alina Bochniarz


Abstrakt.
Abstrakt. Nowe możliwości wykorzystania wierzby i topoli, szczególnie w przemyśle energetycznym i celulozowym, prowadzą do wzrostu zainteresowania ich produkcją, a więc również czynnikami ją ograniczającymi. Celem opracowania było zebranie danych dotyczących krytoryjka olchowca – jednego z najgroźniejszych szkodników wierzby i topoli, z literatury polskiej i zagranicznej. Omówiono rozmieszczenie geograficzne i siedliska zajmowane przez krytoryjka, a także jego rośliny żywicielskie. Opisano poszczególne stadia rozwojowe: jajo, larwę, poczwarkę i owada doskonałego. Omówiono cykl rozwojowy i czynniki wpływające na jego przebieg. Podano sposób żerowania i związany z nim zakres szkód powodowanych w uprawach przez larwy i chrząszcze. Przedstawiono wykorzystywane dotychczas sposoby kontroli liczebności i zwalczania szkodnika, a także wymieniono jego wrogów naturalnych z ró

Słowa kluczowe: Salix, Populus, cykl rozwojowy, szkodliwość, zwalczanie, wrogowie naturalni

THE BIOLOGY AND IMPACT OF CRYPTORHYNCHUS LAPATHI (COLEOPTERA:
CURCULIONIDAE) ON WILLOW AND POPLAR PLANTATIONS: A LITERATURE REVIEW

Summary

The aim of the work was to gather information on Cryptorhynchus lapathi, a pest of poplar and willow, from Polish and foreign literature. The main topics are: distribution, host plants, morphology (egg, larva, pupa, beetle), life cycle, feeding habits of the imago and larva, stem and rootstock damage, control methods, and natural enemies.
    The collected data could be useful to predict the modification in the pest biology due to climate changes and different agrotechnical treatments. In the Conclusions section, problems which should be studied in the current economic and legal conditions are listed.

key words: poplar-and-willow borer, Salix, Populus, development, injuries, control methods, natural enemies, biodiversity

T