PJA     
      ZESZYT Nr  7/ 2011    Abstrakty
      Volume No. 7/2011     Abstracts

back


1. Biogospodarka – konkurencyjność i zrównoważone wykorzystanie zasobów – Eugeniusz K. Chyłek, Monika Rzepecka
Abstract.
Wykorzystanie zasobów świata roślinnego, zwierzęcego i mikroorganizmów, przy wsparciu, jakie dają: biotechnologia, genetyka, chemia, czy nauki ekonomiczne, może zapewnić zarówno konsumentowi, jak i gospodarce UE oczekiwane rezultaty.
Rozwój badań na rzecz racjonalnego zagospodarowania tych zasobów, w powiązaniu z zastosowaniem rozwiązań innowacyjnych poprawiających efektywność ich wykorzystywania, tworzy nowy obszar działań pod nazwą biogospodarki. Biogospodarka obejmuje praktycznie wszystkie sektory i związane z nimi usługi, które produkują, przetwarzają lub wykorzystują zasoby biologiczne w jakiejkolwiek formie. Ponadto biogospodarka stanowi strategiczną, ponadsektorowo integrującą formę działań wpływających na rozwój gospodarczy i wpisuje się w dominujące obecnie interdyscyplinarne podejście do zasad planowania i fi nansowania
badań naukowych W obszar biogospodarki włączone są również zagadnienia energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, a także procesy wytwórcze między innymi takich przemysłów, jak: włókienniczy, papierniczy oraz część chemicznego, kosmetycznego czy farmaceutycznego. Artykuł omawia uwarunkowania rozwoju biogospodarki oraz wskazuje na kierunki działań, jakie powinny zostać podjęte, by program biogospodarki
w Polsce mógł być opracowany i realizowany.

slowa kluczowe:  biogospodarka, zasoby biologiczne, bioróżnorodność, rozwój zrównoważony, rolnictwo, gospodarka, polityka naukowa, innowacje

BIO-ECONOMY – COMPETITIVENESS AND THE SUSTAINABLE USE OF RESOURCES

Use of resources in the world of plants, animal and micro-organisms, with the support of the: biotechnology, genetics, chemistry, or science economics can provide both the consumer and the economy of the Union of the expected results. Development of research for the rational management of these resources in conjunction with the application of innovative solutions that improve the effi ciency of its use creates a new area of activities under the
name bio-economy. Bio-economy covers practically all sectors and related services that produce, process or use biological resources in any form. In addition, bio-economy provides strategic over-sectors integrating form of action affecting economic development,
and shall be entered in a parent now, interdisciplinary approach to the funding of research in the area of the bio-economy included are also the issues of energy generated from renewable energy sources, as well as processes, inter alia, such industries as
textile, paper, and part of chemical, cosmetic and pharmaceutical industries. The article discusses the determinants of development bio-economy and identifi es the action to be taken to the program bio-economy in Poland could be developed and implemented.


key words: bio-economy, biological resources, biodiversity, sustainable development, agriculture, economy, science policy, innovation