Historia Zakładu

    Zakład Uprawy Roślin Pastewnych wywodzi się z Działu Roślin Pastewnych i Przemysłowych Wydziału Rolniczego PINGW w Puławach kierowanego przez  prof.  L. Kaznowskiego.
    Po rozwiązaniu PINGW tematyka roślin pastewnych przejął powołany  w 1951 roku Dział Roślin Motylkowych  i Strączkowych IUNG w Poznaniu pod kierownictwem prof. S. Barbackiego oraz Dział Roślin Pastewnych  i Traw IHAR   w Puławach, kierowany przez prof. L. Kaznowskiego do 1955 roku,  a następnie przez prof. J. Korohodę.
    W 1953 roku Dział Roślin Motylkowatych i Strączkowych IUNG w Poznaniu został przekształcony w Zakład Roślin Pastewnych IUNG z siedzibą w Poznaniu, a w latach 1966-1969 w Baborówku.

W jego skład wchodziły następujące pracownie i kierownicy:
 •     Pracownia Roślin Pastewnych w Baborówku (1952-1969) - dr J. Sypniewski
 •     Pracownia Mikrobiologii w Baborówku (1954-1972) - prof. J. Gołębiowska
 •     Pracownia Roślin Strączkowych w Bydgoszcz (1951-1959) -  prof. Z. Mackiewicz
 •     Pracownia Roślin Pastewnych w Gorzowie Wlkp. (1956-1972) -    dr E. Stuczyński
 •     Pracownia Roślin Pastewnych w Puławach (1962-1969) - dr A. Jelinowska
 •     Pracownia Biochemii- kolejno w Poznaniu i w Przebudowie (1959-1971) -   doc. E. Nowacki
 •     Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin Strączkowych w Przbędowie (1967-1969) - dr J. Mikołajczyk
 •     Pracownia Hodowli i genetyki Traw w Przebudowie (1967-1969) -     dr S. Sulinowski
W 1970 roku  Utworzono Zakład Uprawy Roślin Pastewnych IUNG   w Puławach  i kierownictwo nim powierzono doc. dr hab. A. Jelinowskiej.  Zorganizowano wówczas cztery pracownie:
 •     Jednorocznych Roślin Pastewnych pod kierunkiem  dr J. Bochniarza
 •     Kukurydzy pod kierunkiem  dr J. Borowieckiego
 •     Wieloletnich Roślin Pastewnych pod kierunkiem doc. dr hab.  A. Jelinowskiej
 •     Nasiennictwa Roślin Pastewnych pod kierunkiem dr S. Bawolskiego
Prof. A. Jelinowska funkcję kierownika zakładu pełniła do roku 1989,  a następnie kierownictwo Zakładu powierzono doc. dr hab.  J. Borowieckiemu.
Od 1 sierpnia 2000 roku funkcję kierownika Zakładu pełni prof. dr hab. Jerzy Księżak.

    Wyniki badań Zakładu Roślin Pastewnych wzbogaciły wiedzę na temat  wzrostu    i rozwoju oraz genetycznie uwarunkowanej produktywności najważniejszych roślin przeznaczonych do produkcji pasz w uprawie polowej. Opracowano rejonizację oraz agrotechnikę produkcji nasion kończyny czerwonej i  lucerny,     a także dobór komponentów do prostych mieszanek roślin motylkowatych  z trawami. Zostały określone czynniki determinujące wartość żywieniową pasz produkowanych z roślin motylkowatych, traw, mieszanek motylkowatych  z trawami, kukurydzy i roślin strączkowych.
    Dla potrzeb praktyki rolniczej dopracowano technologie uprawy ważniejszych roślin pastewnych jako źródła surowców paszowych dla zwierząt przeżuwających i monogastrycznych. Zorganizowano m. In. Międzynarodowe sympozjum : Biologiczne i techniczne aspekty produkcji nasion lucerny”, konferencje krajowe „Optymalizacja produkcji pasz na gruntach ornych”, „przyrodnicze i agrotechniczne uwarunkowania  produkcji nasion roślin strączkowych”, „Stan badań nad agrotechniką kukurydzy w Polsce” oraz uczestnictwo w innych konferencjach krajowych i zagranicznych. W zakładzie prowadzono badania nad określeniem zależności między przyrostem powierzchni liściowej a plonowaniem kończyny czerwonej i lucerny oraz ich mieszanek z trawami.
    W ramach współpracy z INRA we Francji realizowany był program badań nad mieszankami wybranych odmian lucerny z trawami  w użytkowaniu pastwiskowym, a także nad systemem korzeniowym kukurydzy. Prowadzono również badania nad przydatnością Festulolium do uprawy w siewie czystym i w mieszankach z trawami. Podjęto zagadnienie dotyczące wpływu przedsiewnego traktowania nasion światłem laserowym na tempo wzrostu i rozwoju oraz plonowania roślin strączkowych i kukurydzy,  a także badania dotyczące wpływu stresu suszy na plonowanie Festulolium oraz innych traw pastewnych.