Obszary badawcze Zakładu

 • Podstawy produkcyjności ważniejszych gatunków roślin pastewnych w Polsce wykorzystywanych do produkcji pasz dla przeżuwaczy i zwierząt monogastrycznych
 • Unowocześnianie produkcji pasz z traw, ich mieszanek z roślinami motylkowatymi oraz kukurydzy
 • Opracowywanie i doskonalenie agrotechniki ważniejszych gatunków roślin strączkowych
 • Ocena wartości żywieniowej komponentów pasz
 • Ocena stanu fizjologicznego roślin pastewnych w zależności od  czynników stresowych  oraz stosowanych zabiegów agrotechnicznych
 • Poszukiwanie cech odporności na stres suszy mieszańca Festulolium braunii  z wykorzystaniem metod biotechnologicznych i biochemicznych
 • Ocena skuteczności nowych środków ochrony roślin
Gatunki i grupy roślin uprawnych, którymi  zajmuje się Zakład :
 • rośliny  motylkowate - (lucerna mieszańcowa, koniczyna czerwona, koniczyna biała)
 •  trawy - (życice, kupkówka pospolita, tymotka łąkowa, Festulolium braunii, kostrzewa łąkowa)
 •  mieszanki roślin motylkowatych z trawami
 • rośliny strączkowe i ich mieszanki ze zbożami (bobik, groch, łubiny, wyka siewna
 •  kukurydza
        Badania obejmują biologiczne podstawy produktywności jednorocznych i wieloletnich roślin pastewnych. Opracowane zostaną ulepszone technologie produkcji i konserwacji pasz dla zwierząt przeżuwających na okres żywienia letniego i zimowego.
           Badania prowadzone w zakresie biologicznych podstaw produkcji pasz objętościowych na gruntach ornych mają na celu zwiększenie efektywności symbiozy roślin motylkowatych z bakteriami (Rhizobium, Bradyrhizobium) oraz ocenę skutków stresów (susza, chłody) u roślin motylkowatych, traw       i kukurydzy. Uwzględnia się również określenie zależności przyrostu suchej masy oraz jakości plonów roślin motylkowatych i ich mieszanek z trawami   od udziału komponentów w mieszance.                                
           Badania dotyczące technologicznych podstaw produkcji pasz objętościowych oparte są na eksperymentach polowych, w których poznaje się wpływ warunków siedliskowych i agrotechnicznych na produkcyjność mieszanek roślin motylkowatych z trawami użytkowanymi kośnie    i pastwiskowo.
           Badania nad kukurydzą obejmują podstawowe zagadnienia agrotechniczne, takie jak metody i sposoby nawożenia azotem oraz gęstości siewu nowych mieszańców o zróżnicowanej wczesności. W doświadczeniach łanowych z wybranymi technologiami uprawy kukurydzy uwzględnia się ocenę efektów ekonomicznych. W wyniku realizacji prac badawczych opracowane zostaną ulepszone technologie produkcji pasz objętościowych, dostosowane do różnych warunków środowiska i agrotechniki.