Tematy i  ważniejsze projekty Zakładu

Tematy realizowane w ramach działalności statutowej:
 • Biologiczne i agrotechniczne aspekty reakcji soi zwyczajnej (Glycine max (L.) Merr.) na stres chłodu (2018 – 2020) - Kierownik tematu: prof. dr hab. M. Staniak
  Wykonawcy: prof. dr hab.  J. Księżak, dr J. Bojarszczuk, , dr M. Przybyś, mgr A. Stępień, mgr K. Czopek
 • Wilgotność gleby jako czynnik różnicujący produktywność i wskaźniki fizjologiczne kukurydzy uprawianej w monokulturze i zmianowaniu (2017-2019) – Kierownik tematu: prof. dr hab. Jerzy Księżak
  Wykonawcy: dr hab. Mariola Staniak, dr J. Bojarszczuk, dr J. Niedźwiecki, dr J. Kozyra, mgr K. Czopek
 • Ocena odporności na stres suszy mieszańca Festulolium braunii i jego mieszanek z wybranymi gatunkami roślin motylkowatych (2012 – 2015) - Kierownik tematu: dr M. Staniak
  Wykonawcy: mgr inż. A. Fariaszewska, dr J. Bojarszczuk, prof. dr hab.  J. Księżak, dr A. Kocoń, dr A. Czubacka
 • Ocena organizacji produkcji i efektywności wykorzystania powierzchni paszowej w gospodarstwie wyspecjalizowanym w chowie bydła mlecznego (2012 – 2014) - Kierownik tematu: dr Jolanta Bojarszczuk.  Wykonawcy: prof. dr hab. J. Księżak,  dr P. Kozera , dr. J. Kopiński,  dr. B. Feledyn - Szewczyk, dr M. Staniak
 • Poszukiwanie możliwości zwiększenia plonowania grochu siewnego (Pisum sativum L,) poprzez usprawnienie procesu symbiotycznego wiązania azotu. (2013-2016).
  Kierownik tematu: prof. dr hab. Janusz Podleśny
  Wykonawcy: prof. dr hab. Anna Stochmal, dr Anna Podleśna, dr Eliza Gaweł.
 • Porównanie efektu gospodarczego różnych sposobów renowacji trwałego użytku zielonego. (2013-2016). Kierownik tematu: dr Eliza Gaweł,
  Wykonawcy:  prof. dr hab. Janusz Poleśny, dr Andrzej Madej
 • Ocena produkcyjnych i środowiskowych skutków uprawy kukurydzy w monokulturze i zmianowaniu w zależności od sposobu przygotowania roli. (2013-2015)
  Kierownik tematu: prof. dr hab. Jerzy Księżak 
  Wykonawcy: prof. dr hab. Ewa Czyż, prof. dr hab. Antoni Faber, prof. dr hab. Maria Król, dr Anna Gałązka
Ważniejsze projekty Zakładu

Projekty badawcze własne (granty):

 • Poszukiwanie możliwości zwiększenia efektywności symbiotycznego wiązania azotu przez groch siewny w wyniku stosowania czynników Nod (PEA-NOD).    Symbol tematu: N N310 731540
  Okres realizacji: 2011-2014
  Kierownik projektu: prof. dr hab. J. Podleśny
 • Ocena stopnia zrównoważenia gospodarstw mlecznych położonych w różnych warunkach środowiskowych.   Symbol tematu: N N305 172240             Okres realizacji: 2011-2014
  Kierownik projektu: dr Jolanta Bojarszczuk
Projekty badawcze zagraniczne
 • Drought tolerance in Festulolium hybrids: cyto(genetic) and phisiological characteryzation” ( ILVO Istitute for Agriculatural and Fisheries Research in Belgium; IUNG-PIB)
Projekty badawcze rozwojowe:
 • Możliwość zwiększenia produkcji białka paszowego z nasion krajowych gatunków roślin strączkowych uprawianych w zróżnicowanych warunkach siedliskowych (IniTech)”. Symbol tematu: ZPB/55/64692/IT2/10           Okres realizacji: 2010-2013
  Kierownik tematu:  prof. dr hab. J. Księżak

Program wieloletni:
 • Temat: „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”.        Okres realizacji: 2016-2020 Koordynator:  prof. dr hab. Jerzy Księżak
 • Temat: „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji oraz systemu obrotu i wykorzystania w paszach”.                 Okres realizacji: 2011-2015
  Koordynator:  prof. dr hab. Jerzy Księżak

Projekty zlecone:
Temat: „Określenie dobrych praktyk przy ekologicznej uprawie roślin pastewnych ze szczególnym uwzględnieniem roślin wysokobiałkowych”.
Zmawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi