MONITORING CHEMIZMU GLEB ORNYCH POLSKI
w latach 1995 - 2005

Praca finansowana ze środków NFOSiGW

    
    IUNG-PIB
Strona główna
O monitoringu...
Kryteria wyboru punktów
Metodyka i zakres badań
Klasy gleb
Kompleksy gleb
Skład granulometryczny
Jednostki typologiczne gleb
Ocena zanieczyszczenia gleb
   Zawartosc w punktach monitoringu
 Frakcje i kationy wymienne
 Właściwości gleb I
 Właściwości gleb II
 Zawartość całkowita I
 Zawartość całkowita II
 Metale ciężkie,siarka i WWA
    
    Narodowy Fundusz
    Ochrony Środowiska
    i Gospodarki Wodnej
Monitoring Chemizmu Gleb

Serwis zawiera informacje o rozpoczętym w roku 1995 mitoringu chemizmu gleb ornych. Przedstawia lokalizację i podstawową charakterystykę gleb punktów kontrolno-pomiarowych (badawczych) oraz wyniki oznaczeń właśwości chemicznych, fizycznych i fizyczno-chemicznych zbiorczych próbek glebowych pobranych do analiz laboratoryjnych z głębokości 0-20 cm w roku 1995 (stan wyjściowy) a następnie powtórzonych w latach 2000 oraz 2005.
Monitoring chemizmu gleb ornych stanowi jeden z elementów krajowej sieci Państwowego Monitoringu Środowiska.Zadaniem krajowej sieci monitoringu chemizmu gleb ornych jest ocena kształtowania się zmian właściwości gleb w warunkach działalności rolniczej i pozarolniczej. Cel ten można będzie osiągnąć poprzez analizę zmian chemizmu gleb gruntów ornych objętych kontrolą zachodzących pod wpływem czynników przyrodniczych i antropogenicznych w przyjętych okresach pomiarowych.