MONITORING CHEMIZMU GLEB ORNYCH POLSKI
w latach 1995 - 2005

    
    IUNG-PIB
Strona główna
O monitoringu...
Kryteria wyboru punktów
Metodyka i zakres badań
Klasy gleb
Kompleksy gleb
Skład granulometryczny
Jednostki typologiczne gleb
Ocena zanieczyszczenia gleb
Frakcje i kationy wymienne
Właściwości gleb I
Właściwości gleb II
Zawartość całkowita I
Zawartość całkowita II
Metale ciężkie,siarka i WWA
    
    Narodowy Fundusz
    Ochrony Środowiska
    i Gospodarki WodnejKryteria wyboru punktów kontrolno-pomiarowych

Kliknij by powiększyćBazę krajowego monitoringu chemizmu gleb, którego realizację przyjęto w 1995 r., stanowi sieć punktów kontrolno-pomiarowych reprezentowana przez 216 profili glebowych zlokalizowanych na glebach ornych całego kraju .
Lokalizacja tych punktów uwzględnia zróżnicowanie pokrywy glebowej (typy, gatunki, rodzaje, kompleksy przydatności rolniczej, klasy bonitacyjne), a także inne czynniki środowiska mogące być pomocne w pozyskiwaniu informacji o stanie i zmianach właściwości zachodzących w glebach kraju.
Lokalizacja tych punktów uwzględnia zróżnicowanie pokrywy glebowej(typy.gatunki,rodzaje,kompleksy przydatności rolniczej,klasy bonitacyjne), a także inne czynniki srodowiska mogące być pomocne w pozyskiwaniu informacji o stanie i zmianach właściwości zachodzących w glebach kraju.
Podstawę wyboru punktów stanowiła szczegółowa analiza warunków glebowych kraju, fizjografia oraz występowanie obszarów ekologicznego zagrożenia powstałych w wyniku określonej działalności gospodarczej człowieka.Punkty kontrolno-pomiarowe zlokalizowane zostały w każdym z województw w liczbie od 6 do 20 . W ujęciu powierzchniowym, na 1 punkt badawczy przypada średnio w skali kraju około 64 681 ha gleb ornych. W zależności od województwa na jeden punkt badawczy przypada od 25 326 (woj. śląskie) do 132 781 podlaskie) hektarów gleb ornych. Duża liczba punktów badawczych zlokalizowana w niektórych województwach, przy stosunkowo małej powierzchni gleb ornych (np. woj. śląskie) czy w ściśle określonych rejonach (np. rejon Rzeszowa) związana jest ze znacznym oddziaływaniem czynników antropogenicznych na środowisko glebowe. W rejonach o słabej antropopresji zagęszczenie punktów badawczych jest dużo mniejsze. W zbiorze badanych gleb uwzględniano odpowiednią proporcję dla występujących w kraju jednostek glebowych wyróżnionych w przyrodniczej klasyfikacji gleb Polski , jak też w podziałach utylitarnych.
Lokalizacja punktów kontrolno-pomiarowych w poszczególnych województwach określona jest, oprócz nazwy miejscowości, gminy i powiatu, współrzędnymi geograficznymi.