MONITORING CHEMIZMU GLEB ORNYCH POLSKI
w latach 1995 - 2005

    
    IUNG-PIB
Strona główna
O monitoringu...
Kryteria wyboru punktów
Metodyka i zakres badań
Klasy gleb
Kompleksy gleb
Skład granulometryczny
Jednostki typologiczne gleb
Ocena zanieczyszczenia gleb
Frakcje i kationy wymienne
Właściwości gleb I
Właściwości gleb II
Zawartość całkowita I
Zawartość całkowita II
Metale ciężkie,siarka i WWA
    
    Narodowy Fundusz
    Ochrony Środowiska
    i Gospodarki WodnejOcena zanieczyszczenia gleb (ziemi) pierwiastkami śladowymi wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku.


   Oceny zanieczyszczenia gleb Cd, Cu, Ni, Pb i Zn dokonano w oparciu o dane zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. 02. 165. 1359 z dnia 4 października 2002 r.).
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska za gleby (grunty) zanieczyszczone metalami ciężkimi uznaje się takie, które w warstwie o miąższości 0-30 cm zawierają powyżej następujących ilości (w mg.kg-1):
      Cd (kadm) - 1,0           Cu (miedź) - 30,0              Zn (cynk) - 100,0
      Ni (nikiel) - 35,0           Pb (ołów) - 50,0
Zanieczyszczenie gleb kadmem (Cd)
Z danych zawartych w bazie monitoringu wynika, że gleba punktu nr 299 zanieczyszczona kadmem w roku 1995 nie wykazywała już zanieczyszczenia tym pierwiastkiem w latach 2000 i 2005. Gleba punktu 383 była zanieczyszczona tylko w roku 2000. Gleby 9 punktów (331,333, 335, 343, 345, 349, 351, 353 i 411) określono jako zanieczyszczone kadmem, niezależnie od roku przeprowadzania badań. Zanieczyszczenie Cd stanowiło w latach: 1995 - 4,6 %, 2000 - 4,2 % i w 2005 - 4,2 % ilości badanych punktów kontrolno- pomiarowych.
Zanieczyszczenie gleb miedzią (Cu)
Zanieczyszczenie gleb miedzią stwierdzone w punktach kontrolno-pomiarowych nr: 41, 189 i 195 nie uległo zmianie w prowadzonych latach badań. Gleba punktu kontrolno-pomiarowego nr 427 została określona jako zanieczyszczona w roku 2005. W latach poprzednich zawartość w niej miedzi nie uzasadniała jej zaliczenia do gleb zanieczyszczonych tym pierwiastkiem. Odwrotne zjawisko stwierdzono natomiast w przypadku gleby punktu badawczego nr 441. Gleba tego punktu nie wykazywała zanieczyszczenia miedzią w roku 2005 w porównaniu z latami 1995 i 2000 . Zanieczyszczenie Cu stanowiło w latach: 1995 - 1,8%, 2000 - 1,8 % i w 2005 - 2,3 % ilości badanych punktów kontrolno- pomiarowych.
Zanieczyszczenie gleb niklem (Ni)
W czterech analizowanych punktach badawczych (79, 427, 429 i 441) gleby we wszystkich latach badań (1995-2005) były zanieczyszczone niklem. W przypadku punktu nr 423 gleba była zanieczyszczona niklem tylko w roku 2005, a punktu nr 433 - zarówno w roku 2000 jak też 2005 (tab. 9). Zanieczyszczenie Ni stanowiło w latach: 1995 - 1,8 %, 2000 - 2,8 % i w 2005 - 2,3 % ilości badanych punktów kontrolno- pomiarowych.
Zanieczyszczenie gleb ołowiem (Pb)
Gleby punktów kontrolno-pomiarowych nr 153, 189, 335, 343, 351 i 373 były w badanych latach zanieczyszczone ołowiem (tab. 9). Zanieczyszczenie gleb ołowiem w roku 2000 stwierdzono tylko w glebie punktu nr 373. Ze względu na pewien wzrost zawartości ołowiu w glebach punktów nr 301 i 333 w roku 2005 gleby te zaliczono do zanieczyszczonych ołowiem. Gleby pozostałych punktów kontrolno-pomiarowych nie wykazują zanieczyszczenia ołowiem. Zanieczyszczenie Pb stanowiło w latach: 1995 - 2,8 %, 2000 - 3,2 % i w 2005 - 9,2 % ilości badanych punktów kontrolno- pomiarowych.
Zanieczyszczenie gleb cynkiem (Zn)
Zanieczyszczenie cynkiem we wszystkich latach badań stwierdzono w przypadku gleb punktów kontrolno-pomiarowych nr: 333, 335, 343,345, 349, 353, 383, 411, 415 i 427 oraz w latach 2000 i 2005 pkt. 301. Lekki wzrost zawartości cynku w glebach punktów badawczych nr 413 i 429 w roku 2005 w stosunku do roku 2000 odpowiednio o 7,3 i 11,6 mg/kg spowodował, że gleby te zostały określone jako zanieczyszczone tym pierwiastkiem . Zanieczyszczenie Zn stanowiło w latach: 1995 - 19,9 %, 2000 - 21,3 % i w 2005 - 18,1 % ilości badanych punktów kontrolno- pomiarowych.