MONITORING CHEMIZMU GLEB ORNYCH POLSKI
w latach 1995 - 2005

    
    IUNG-PIB
Strona główna
O monitoringu...
Kryteria wyboru punktów
Metodyka i zakres badań
Klasy gleb
Kompleksy gleb
Skład granulometryczny
Jednostki typologiczne gleb
Ocena zanieczyszczenia gleb
Frakcje i kationy wymienne
Właściwości gleb I
Właściwości gleb II
Zawartość całkowita I
Zawartość całkowita II
Metale ciężkie,siarka i WWA
    
    Narodowy Fundusz
    Ochrony Środowiska
    i Gospodarki WodnejMetodyka i zakres badań

We wszystkich punktach kontrolno-pomiarowych wykonano (1995 r.) odkrywki glebowe do głębokości 150 cm, płytsze w przypadku gleb wytworzonych ze skał masywnych. Z poziomów genetycznych gleb lub warstw glebowych (gleby aluwialne) pobrane zostały próbki glebowe wielkości od 0,7 do 1,0 kg do oznaczenia ich właściwości chemicznych, fizyczno-chemicznych i fizycznych gleby. Próbki glebowe z profilu pobrano z poziomu orno-próchnicznego z głębokości 0-20 cm, a z poziomów głębszych lub warstw glebowych - z warstwy gleby o miąższości 10 cm (np. 50-60 cm). Z powierzchni 1 ara (10 m x 10 m = 100 m2) wydzielonego wokół każdego profilu glebowego pobrana została, z głębokości 0-20 cm, średnia próbka glebowa (tzw. próbka zbiorcza) o masie około 1 kg.
Pobranie próbek zbiorczych wykonano następnie w roku 2000 oraz 2005

W próbkach glebowych oznaczono:

  • właściwości podstawowe - skład granulometryczny, zawartość próchnicy (materii organicznej), odczyn (pH) w wodzie i w 1 M KC1, zawartość CaC03, kwasowość hydrolityczną i kwasowość wymienną zawartość przyswajalnych dla roślin form fosforu, potasu, magnezu i siarki, zawartość glinu ruchomego (wymiennego), zawartość ogólną azotu, radioaktywność, przewodnictwo elektryczne właściwe, zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) oraz obliczono zawartość węgla organicznego, stosunek węgla organicznego (C) do azotu (N) i zasolenie gleby;
  • skład jonowy kompleksu sorpcyjnego - zawartość wymiennych form wapnia, magnezu, potasu, sodu, glinu i wodoru oraz obliczono kationową pojemność sorpcyjną gleb, sumę zasad wymiennych w glebie i stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego gleb kationami o charakterze zasadowym;
  • zawartość pierwiastków chemicznych - siarki, wapnia, magnezu, potasu, sodu, glinu, żelaza, fosforu, manganu, kadmu, miedzi, chromu, niklu, ołowiu, cynku, kobaltu, wanadu, litu, berylu, baru, strontu i lantanu.